Missie en visie

Missie

‘Geloof in herstel’! Dat wil zeggen: wij willen present zijn bij gevangenen, tbs-patiënten en hun relaties en hen kansen bieden op een menswaardig en zelfredzaam leven. Dat doen we door vanuit onze christelijke kernwaarde ‘barmhartige gerechtigheid’ de samenleving te betrekken bij ons werk (donaties, netwerken en vrijwillige inzet).

Visie

Gevangenenzorg Nederland draagt tijdens en na detentie bij aan een menswaardig bestaan en vergroot de kansen op zelfredzaamheid van haar hulpvragers door haar methode van Herstelzorg integraal in de programma’s toe te passen en steeds te verbeteren. Ons hulpaanbod is vraaggericht, gevarieerd (individueel en groepsgericht) en innovatief. De continue doorontwikkeling van Herstelzorg verbetert de inhoud van onze zorg, de begeleiding van onze vrijwilligers en de communicatie en verantwoording naar onze stakeholders. Het vergroot de inzichten voor een consistente beleidsontwikkeling. Gevangenenzorg wil een goede voortgang van haar werk borgen door een breed privaat en publiek financieel draagvlak. 

Passie

De passie van Gevangenenzorg Nederland ligt in het ontmoeten van de gevangen medemens. Wij willen gevangenen een helpende hand bieden bij het vinden van hun levensbestemming en hun familie ondersteunen tijdens de detentie. Wij verheugen ons erin als de ontstane schade door criminaliteit en/of detentie hersteld wordt en er gezamenlijk gewerkt wordt aan een zinvolle toekomst waarin de kans op recidive minimaal is.

Wij beseffen dat support voor ons werk gebaat is bij kwaliteit. Verder vinden wij dat ons werk herkenbaar christelijk moet zijn. In zowel de zorg als de fondsenwerving mag zichtbaar zijn dat we ons geïnspireerd weten door christelijke beginselen als naastenliefde, rentmeesterschap, vergeving en verzoening en geloof in vernieuwing en herstel.

Dit plaatst ons werk in een brede maatschappelijke gemeenschap met hen die onze inspiratie delen, in het bijzonder de kerken en haar leden, dan wel respecteren, onder andere onze partners, zowel financiële als uitvoerende. Wij hechten veel waarde aan transparante verslaglegging van ons werk, zoals u kunt lezen in onze jaarverslagen en beleidsplannen.

Samen werken aan herstel. Daarom kun je altijd je vragen stellen.