Vermogensfondsen

Gevangenenzorg Nederland heeft de afgelopen jaren een sterke financiële groei doorgemaakt. De inkomsten zijn vooral afkomstig van giften vanuit kerken, particulieren en bedrijven. Het stemt tot dankbaarheid dat het draagvlak voor ons werk in de samenleving steeds meer toeneemt. Een bevestiging hiervan zien we ook in de bijdrage van een toenemend aantal vermogensfondsen die juist ook vanuit dit draagvlak ons financieel steun hebben toegezegd. We willen onderstaande fondsen van harte bedanken voor de ondersteuning die wij van hen mogen ondervinden.

Stichting DOEN

Stichting DOEN is het fonds van de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en VriendenLoterij en werkt aan een leefbare wereld waaraan iedereen kan meedoen.

www.doen.nl

 

Ars Donandi

Ars Donandi is een koepelstichting voor fondsen met charitatieve doeleinden. De kunst van het geven, van het blijvend geven. Daar zorgt Ars Donandi voor namens iedere particulier en elke instelling die bij ons een fonds op naam heeft opgericht.

www.arsdonandi.nl

 

Fonds 1818

 

Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen is een vermogensfonds dat donaties verstrekt aan stichtingen en verenigingen voor algemeen maatschappelijke projecten zonder winstoogmerk. Het Fonds wil daarmee bijdragen aan een duurzame en leefbare samenleving.

www.fonds1818.nl

 

Dr. Hofstee Stichting

De Dr. Hofsteestichting verstrekt projectgiften uit de opbrengst van haar stamkapitaal. De Dr. Hofsteestichting is opgericht in 1960. Sindsdien heeft de stichting meer dan 23 miljoen euro aan giften verstrekt.

www.hofsteestichting.nl

 

Janivo Stichting 

 De Janivo Stichting steunt projecten die bijdragen tot een betere samenleving. Een samenleving waarin er een veilige plek is voor ieder mens. Een samenleving die inspirerend is en kansen biedt voor individuele ontplooiing.

www.janivostichting.nl

 

SIOC

SIOC ondersteunt initiatieven en projecten op het terrein van gemeenschapsvorming- en opbouw waar de kerken op enigerlei wijze bij betrokken zijn. Dat kunnen eigen initiatieven van kerken of gemeenteleden zijn,maar ook initiatieven in samenwerking met andere personen of  organisaties.

www.welstand.nl/sioc


Maagdenhuis

Het Maagdenhuis steunt projecten met een financiële bijdrage, advies en/of bestuurlijke ondersteuning. Die steun betreft vaak kleine projecten, die vernieuwend zijn, soms tegen de stroom van de gevestigde hulpverlening in, en die direct ten goede komen aan de betrokken mensen.

www.maagdenhuis.nl

 

Madurodam

Madurodam schenkt een deel van de inkomsten aan goede doelen. De Stichting Madurodam Steunfonds verleent financiële steun aan algemeen nut beogende instellingen die zich met hun activiteiten richten op jongeren of duurzame projecten ten behoeve van jongeren.

www.madurodam.nl


Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij

www.oranjefonds.nl

 

Projecten in Nederland

De Nederlandse religieuzen geloven in een wereld waarin mensen tot hun recht komen. Via de commissie PIN (Projecten In Nederland) geven zij financiele steun aan projecten in kerk en samenleving die meehelpen aan de bevrijding of emancipatie van kwetsbare of gemarginaliseerde mensen.

www.knr.nl

 

RCOAK

Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude ArmenKantoor) is een Amsterdams charitatief vermogensfonds met een rijke geschiedenis van meer dan 400 jaar. De stichting geeft vandaag de dag de oude caritas modern gestalte en ondersteunt uit de opbrengst van haar vermogen initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen bevorderen.

www.rcoak.nl

 

Stichting Rotterdam

De Stichting Rotterdam is een Protestants-Christelijk stimuleringsfonds voor activiteiten op sociaal en cultureel terrein.

www.stichtingrotterdam.nl

 

Skanfonds

Skanfonds staat voor een samenleving waarin ieder mens telt en mensen elkaar helpen. Vanuit katholieke inspiratie en traditie steunen wij organisaties die zich richten op de versterking van sociale cohesie; de zorg voor kwetsbare mensen; het behoud van (im)materieel religieus erfgoed.

www.skanfonds.nl

 

VSB Fonds

VSB Fonds zet zich in voor de kwaliteit van de Nederlandse samenleving.

www.vsbfonds.nl

 

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden

De Stichting Weeshuis der Doopsgezinden is een Haarlems vermogensfonds. De opbrengsten van het vermogen worden gebruikt voor ondersteuning van projecten en initiatieven voor wezen en voor jongeren in het algemeen. Het kan gaan om opvang,opvoeding, verzorging, educatie en welzijn.

www.weeshuisdoopsgezinden.nl

 

Samen werken aan herstel. Daarom kun je altijd je vragen stellen.

NIEUWSBRIEF

Mis de ingrijpende verhalen van gevangen en hun familieleden niet.
Inschrijven voor de nieuwsbrief